Totalrådgivning

Står I overfor et større renoverings- eller vedligeholdelsesprojekt, vil vi anbefale jer at hyre en rådgiver på opgaven.
Som jeres rådgiver varetager vi jeres interesser overfor entreprenøren og sikrer, at I får det rette projekt med den ønskede kvalitet til den bedste pris.

Totalrådgivning

Totalrådgivning

Vores hovedbeskæftigelse er at yde teknisk rådgivning i forbindelse med byggesager og renoveringssager på eksisterende ejendomme.

Vi har mange års erfaring med at gennemføre byggesager. En erfaring som kommer jeres boligforening til gode, hvis I skal gennemføre et byggeprojekt på jeres ejendom.

Vi er klar over, at bestyrelsesmedlemmer har travlt, det er derfor vores opgave at lette processen i forbindelse med byggesagen for jer. Vi sørger samtidig for, at I hele tiden har det fulde indblik i sagens økonomi og de aftaler, som bliver indgået.

Vi sikrer, at både beboere, bestyrelse og øvrige involverede parter er velinformerede hele byggesagen igennem. Og vi sørger for nærvær i opgaven, så I føler jer mødt og forstået, hvilket bidrager til en tryg proces fra start til afslutning.

Vi guider både bestyrelse samt beboere gennem hele byggesagsforløbet, og vi styrer selve forløbet trygt for jer fra generalforsamlingens godkendelse til byggesagens aflevering, når alle opgaver er afsluttet.

I får den samme kompetente kontaktperson tilknyttet jeres sag fra start til slut. Denne person kan svare på alle jeres og beboernes spørgsmål, og I skal som bygherre ikke besværes med at skulle fortælle de samme vigtige detaljer igen og igen.

København by oversigt
Sidegade nær sø i Hovedstaden

Med Omni Bygningsrådgivning som totalrådgiver på jeres byggesag har I en samarbejdspartner, som varetager jeres interesser og sikrer, at I får leveret det projekt, som I har forestillet jer til den aftalte tid og økonomi.

Vores renoveringsopgaver omfatter blandt andet følgende bygningsdele:

Klimaskærm så som tag, facader og sokkel/kælder, vinduer og udvendige døre samt trapper.

Installationer så som vand-, varme- og afløbsinstallationer/faldstammer.

Vi sørger for at få afklaret jeres reelle behov for renovering, og vi afklarer også den forventede økonomiske ramme for jer.

Kommunen giver til nogle renoveringsprojekter tilskud i form af byfornyelsesmidler. Vi hjælper jer med at undersøge om jeres projekt er berettiget til tilskud. Vi hjælper jer med at ansøge om tilskuddet, hvis I har mulighed for det.

Nogle ejendomme har loftarealer, som står uudnyttede hen. Har I uudnyttede arealer på loftet, kan dette rumme mange spændende muligheder. Loftarealer som står tomme hen, kan rumme potentiale, som kan give stor værdi til ejendommen.

Der er for eksempel mulighed for at udvide de øverste lejligheder i foreningen op i tagetagen eller etablere helt nye taglejligheder. Uanset jeres ønsker, kan vi vejlede jer. Omni Bygningsrådgivning har erfaring med at udnytte loftetager og kender reglerne på området indgående. Vi gennemgår mulighederne med jer og ser naturligvis også på økonomien i projektet.

Det er vores erfaring, at det i sidste ende er billigere for en bygherre at indgå samarbejde med en byggeteknisk rådgiver fra renoveringsprojektets begyndelse, end det er at vente eller helt at lade være.

For at give et overblik over byggesagens faser, kan du i det nedenstående se et eksempel på, hvordan et typisk byggeforløb ser ud ifm. bygningsrenovering, når du samarbejder med Omni Bygningsrådgivning.

Et typisk byggesagsforløb

Når I har besluttet at der skal udføres et eller flere arbejder på ejendommen, kontakter I Omni Bygningsrådgivning og aftaler et møde på ejendommen.

Ved mødet er det vigtigt at få behovsafstemt arbejdernes/opgavens omfang, samt jeres forventninger til og behov for rådgivning.

Ud fra dette udarbejder vi sammen med jer og eventuelt jeres administrator et forslag til de arbejder, som skal fremlægges for generalforsamlingen.

Forslaget definerer rammerne for de aftalte løsninger, metoder, tidsplan og selvfølgelig økonomien for projektet.

På generalforsamlingen fremlægger vi forslaget på bestyrelsens vegne og besvarer spørgsmål fra beboerne, så generalforsamlingen kan træffe beslutning på det mest oplyste grundlag.

Hvis generalforsamlingen vedtager forslaget/projektet, kan vi indgå en skriftlig aftale med jer om det videre forløb.

Vi udarbejder et detailprojekt i udkast for de arbejder, som blev vedtaget af generalforsamlingen.

Hvis projektet kræver byggetilladelse fra myndighederne, sørger vi for at søge om tilladelse. Det afhænger af det konkrete projekt, om der kræves byggetilladelse.

Udkastet for detailprojekt gennemgår vi sammen med jer, så vi er sikre på, at det stemmer overens jeres ønsker og forventninger til projektet.

Herefter retter vi udbudsmateriale endeligt til og projektet udbydes til entreprenørerne.

Vi rådgiver jer i forbindelse med udvælgelse af gode entreprenører til afgivelse af tilbud.

Vi indhenter tilbud, vurderer og sammenligner de indkomne tilbud, så det er nemt for jer at vælge den rigtige entreprenør.

Efter valg af entreprenør indgår I som bygherre en entreprisekontrakt med entreprenøren om arbejdet indeholdende alle detaljer om byggeriet.

Inden byggearbejderne for alvor går i gang, holder vi opstartsmøde med entreprenøren og jer. Ved dette møde kan der fremhæves hvis der for eksempel er forhold som er vigtige for jer som bygherre under byggesagen.

Efter mødet udarbejder vi informationsskrivelse til jeres beboere, om byggesagen.

Under byggesagens udførsel, fører vi tilsyn med arbejdets udførelse og kontrollerer at entreprenøren foretager kvalitetssikring. Vi afholder løbende byggemøder, hvor vi udarbejder referat, som sendes til jer som bygherre. Afhængig af sagen udfører vi også løbende mangelgennemgange.

Vi står til rådighed for beboerne for spørgsmål og bemærkninger under hele byggeperioden og koordinerer entreprenørens løbende kontakt og orientering/varsling af jeres beboere.

Vi styrer byggeøkonomien og gennemgår entreprenørens á conto begæringer i forhold til byggesagens stade og anviser dem til udbetaling, samt foretager opfølgning i forhold til det godkendte budget.

Når tiden er inde, indkalder vi til afleveringsforretning, vi forestår at afholde denne og vi udarbejder afleveringsprotokol. I forbindelse med afleveringen, gennemgår vi alle de udførte arbejder og noterer eventuelle mangler ned.

Hvis der er mangler ved afleveringen, sørger vi for at følge op på/kontrollere at entreprenøren får udbedret disse hurtigst muligt.

Efter afleveringen udarbejder vi det endelige byggeregnskab for sagen.

Hvis det er nødvendigt, sørger vi for afslutning af byggesagen over for kommunen.

Et par måneder inden der er gået 1 år fra afleveringen, sørger vi for at indkalde både jer og entreprenøren til 1 års gennemgang. Ved 1 års gennemgangen gennemgår vi det udførte arbejde med entreprenøren og jer på ny, og noterer eventuelle mangler ned. Herefter sørger vi for at entreprenøren udbedrer manglerne, inden garantien nedskrives.

Under hele byggesagen er vi til rådighed for bestyrelsesmøder, beboermøder, generalforsamlinger og lignende, hvor det er relevant.

Beboerne får oplyst hvem der er kontaktperson på byggesagen, så de ved hvor de skal ringe hen med spørgsmål og kommenterer.

Vi sørger for at involvere bestyrelsen/jer løbende, så I bliver tilfredse med det færdige resultat.

Vil I vide mere om jeres muligheder, er I naturligvis velkomne til at kontakte os. Vi tager gerne en uforpligtende samtale om jeres ejendom.

Kontakt os

 • Adresse

  Omni Bygningsrådgivning ApS
  Kobbelvænget 74
  2700 Brønshøj
  info@omby.dk

 • Åbningstider

  Mandag til Torsdag: kl. 8:30 – 16.00
  Fredag: kl. 8:30 – 15.00